Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Deloitte sluit de CCAA af

Eindhoven, 1 december 2021. Op 30 november heeft de Monitor de reorganisatie van Homburg Invest Inc. (HII) beëindigd. De website van de Monitor met de informatie over de reorganisatie van HII zal nog een aantal jaren zichtbaar blijven. Dit mede om schuldeisers die hun einduitkering nog niet hebben geïnd door te verwijzen naar de Consignatiekas in Nederland of Canada. De Stichting zal binnenkort de aanvraag om gebruik te kunnen maken van de Nederlandse Consignatiekas indienen bij het Ministerie van Financiën.

Zodra de Stichting nadere informatie heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Einde CCAA Hoimburg Invest Inc.

Eindhoven, 30 oktober 2021. Gisteren was de laatste hoorzitting bij de Canadese rechter in de CCAA procedure van Homburg Invest Inc. (HII). De rechter heeft de Monitor toestemming gegeven de procedure te beëindigen op of voor 30 november aanstaande. Nadat de Monitor de laatste administratieve handelingen en archivering van de dossiers van HII heeft voltooid wordt de reorganisatie van HII definitief beëindigd.

Bondhouders of rechtmatige begunstigden die voor 27 september jl. hun actuele bankgegevens hebben aangeleverd zijn in oktober uitbetaald. Uiteindelijk hebben 109 van de ca 9.000 bondhouders hun einduitkering niet geïnd. Dit met een totaalbedrag van circa € 40.000. De Stichting heeft de Monitor voorgesteld de vorderingen over te dragen aan de Stichting waarna deze een aanvraag in Nederland bij het Ministerie van Financiën indient om voor deze resterende gelden de Nederlandse Consignatiekas te kunnen gebruiken. De Monitor en rechter hebben dit goedgekeurd. De betreffende bondhouders of opvolgende rechtmatige begunstigden kunnen na goedkeuring van het ministerie nog 20 jaar zonder verdere kosten hun geld opvragen bij het ministerie. Bij het ministerie komt een uitdelingslijst te liggen waarop staat wie tot welk bedrag gerechtigd is.

Zodra de Stichting nader nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Uiterste deadline 27 september nadert

Eindhoven, 24 september 2021. Op verzoek van de Stichting heeft de bewindvoerder meer tijd beschikbaar gesteld om de actuele bankgegevens van bondhouders of rechtmatige begunstigden aan te leveren. Hiervoor heeft de Monitor op 3 september ook toestemming gekregen van de rechter. De resterende betrokkenen waarvan de einduitkering retour is gekomen zijn zo veel als mogelijk hierover rechtstreeks geïnformeerd middels post, e-mail en telefoon.

Inmiddels heeft ruim 90% van het bedrag aan retour gekomen uitkeringen zijn juiste bestemming gekregen. Er resteert op dit moment minder dan € 45.000 aan nog niet geïnde einduitkeringen. De houders die recent hun bescheiden hebben aangeleverd krijgen in oktober de einduitkering overgeboekt. Over de bestemming van resterende gelden gaat de bewindvoerder een voorstel doen dat wordt voorgelegd bij de rechter. Dit voorstel is mede afhankelijk van de hoogte van het bedrag.

De rechter heeft vastgesteld dat na de Uiterste deadline op 27 september aanstaande er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de niet geïnde einduitkering. Meer informatie is te vinden op de website van de Monitor. Om de laatste administratieve handelingen te verrichten is de CCAA procedure verlengd tot 29 oktober 2021.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Voor afhandelen bounces CCAA verlengd

Eindhoven, 23 juli 2021. Vorige week heeft de rechter aan de Monitor toestemming gegeven de CCAA procedure te verlengen tot 30 september 2021. De voornaamste taak is om overboekingen van de einduitkering van 14 mei jl. die retour zijn gekomen alsnog de juiste bestemming te geven. Totaal zijn er 828 overboekingen retour gekomen. Op 22 juli hadden circa 500 bondhouders alsnog hun actuele bankrekening doorgegeven aan de Monitor. Deze houders krijgen eind augustus de einduitkering nog een keer overgeboekt. Met de overige bondhouders zoekt de Monitor in samenwerking met de Stichting momenteel nog contact. De rechtmatige begunstigden worden opgeroepen zo spoedig mogelijk hun actuele contactgegevens en bankrekening door te geven aan de Monitor, Deloitte. Op het moment dat de CCAA definitief wordt afgesloten kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de niet geïnde einduitkering.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Einduitkering door Monitor uitgekeerd

Eindhoven, 19 mei 2021. Afgelopen vrijdag 14 mei heeft de Monitor de einduitkering uit hoofde van de Homburg Bonds overgeboekt. Deze boeking vindt u op uw rekening onder de vermelding “Deloitte Inc”. De einduitkering is geheel in contanten. Daarnaast heeft de Monitor een toelichtende brief gestuurd over de einduitkering die veel bondhouders reeds rond dinsdag 18 mei jl. hebben ontvangen. Deze brief vermeldt de uitkeringsbedragen in CAD. De uitkering is geboekt met een valutakoers van CAD 1,4818 per euro. Totaal heeft de Monitor CAD 9,25 miljoen uitgekeerd.

Mocht u de uitkering niet hebben ontvangen kijk dan al uw bankrekeningen even na, soms is een zakelijke rekening opgegeven. Mocht het nergens zijn ontvangen geef dan zo spoedig mogelijk uw actuele bankrekening door aan de Monitor middels het standaardformulier zoals op de website van Deloitte is te vinden. Een instructie en een link naar het formulier vindt u onder het menu "Veelgestelde vragen Uitkeringsfase" bij vraag 1.2.  De Monitor zal dan op een later tijdstip de einduitkering nogmaals overboeken.

Rechter geeft toestemming voor einduitkering

Eindhoven, 16 april 2021. Gisteren heeft de rechtbank aan de Monitor toestemming gegeven alle gereserveerde gelden die niet zijn gebruikt vrij te geven voor de einduitkering. Hiermee kan de Monitor overgaan tot de einduitkering. De Stichting verwacht op basis van de huidige informatie dat de Monitor de einduitkering in de loop van mei 2021 zal verrichten. De einduitkering bedraagt circa CAD 9,25 miljoen. Voor de Corporate Bonds betreft het een uitkering van omstreeks € 200 per bond, mede afhankelijk van wisselkoersen. De Monitor reserveert nog enige tijd om overboekingen die retour komen van de circa 9.000 crediteuren alsnog de juiste bestemming te geven. Verder worden de laatste entiteiten geliquideerd en administratief afgehandeld. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 15 juli 2021.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: